Music Converter 1.0

Music Converter 1.0

MHC – Freeware –
Music Converter converts MIDI keys to frequencies and note numbers, scales knob values, calculates tuning frequencies, converts loop/delay time to BPM (and vice versa) and calculates the size of samples given sample frequencies, time, mono/stereo and bit depth.

Tổng quan

Music Converter là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi MHC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Music Converter là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Music Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Music Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Music Converter!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Music Converter cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản